Warunki usługi

1. Przyjęcie zamówienia

Zamówienia uważa się za przyjęte wraz z naszym pisemnym potwierdzeniem zamówienia. Umowy specjalne są ważne tylko wtedy, gdy stanowią pisemną część naszego potwierdzenia zamówienia.
Wraz z przyjęciem zamówienia wchodzą w życie nasze warunki sprzedaży, które również były częścią naszej oferty. Wszelkie warunki zakupu klienta zostają niniejszym wyraźnie odrzucone, z wyjątkiem tych, które są pisemną częścią naszego potwierdzenia zamówienia jako specjalnej umowy.


2. Ceny

Nasze ceny są cenami netto w euro i obowiązują loco fabryka. Koszty opakowania i wysyłki obciążają klienta.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, jeśli jest to konieczne ze względu na istotne elementy naszej podstawy obliczeniowej (np. zmiany płac i wynagrodzeń).


3. Warunki płatności

Nasze faktury są płatne netto w ciągu 30 dni.
Termin płatności rozpoczyna się w dniu dostawy. W przypadku opóźnienia w płatności jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę, których wysokość odpowiada wysokości banków.

4. Warunki dostawy

Wraz z przekazaniem towaru do transportu kupujący bierze na siebie ryzyko niebezpieczeństwa. W przypadku zwłoki w wysyłce, jeśli odpowiada za to kupujący, przejście ryzyka rozpoczyna się w momencie, gdy zostaniemy powiadomieni, że jesteśmy gotowi do wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do nadwyżek lub krótkich dostaw o zwykłej wielkości.

5. Zastrzeżenie własności

a) Nasze dostawy realizowane są wyłącznie z zastrzeżeniem prawa własności. Dopiero po spełnieniu wszystkich zobowiązań płatniczych z tytułu naszych usług kupujący nabywa własność.
b) Jeżeli nasze zastrzeżone towary są dalej przetwarzane w procesie produkcyjnym, możemy rościć sobie prawo do współwłasności nowego towaru.
c) Kupującemu nie wolno zastawiać naszych towarów zastrzeżonych ani oddawać ich jako zabezpieczenie. Nasze zastrzeżone towary mogą być przetwarzane lub sprzedawane wyłącznie w ramach normalnych transakcji handlowych.
d) Jeżeli kupujący sprzedaje nasz towar zastrzeżony, przenosi na nas roszczenia wynikające z odsprzedaży do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

6. Odpowiedzialność za wady dostaw

Nasza odpowiedzialność obejmuje wyłącznie wady, za które jesteśmy odpowiedzialni. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy
Kupujący reklamuje towar niezwłocznie – nie później niż 14 dni po przybyciu towaru. W przypadku wad ukrytych termin 14 dni biegnie od momentu wykrycia wady.
Po upływie 6 miesięcy od daty dostawy nie można już dochodzić reklamacji. Odpowiedzialność wygasa również w przypadku przeróbki lub niewłaściwego obchodzenia się z dostarczonym towarem.

7. Spełnienie i jurysdykcja

Miejscem wykonania dostawy i płatności jest siedziba naszej firmy. Miejsce jurysdykcji określa wyłącznie nasz wybór.

8. Transakcje zagraniczne

Oprócz naszych warunków sprzedaży, tylko niemieckie przepisy prawne są prawnie wiążące dla transakcji zagranicznych.

9. Specjalna umowa

Jeśli część naszych warunków zostanie unieważniona na podstawie umów specjalnych, pozostałe warunki pozostają prawnie wiążące.

10. Roszczenia odszkodowawcze

Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec nas są wykluczone, niezależnie od podstawy prawnej, na której zostały wyprowadzone.