Polityka prywatności

I. Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1.Dane osobowe

Poniżej informujemy o pobieraniu danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszelkie dane odnoszące się do Państwa osoby, np. nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.

2. Podmiot odpowiedzialny w sensie Rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) podmiotem odpowiedzialnym jest

Dayton Progress GmbH
Adenauerallee 2
61440 Oberursel
Telefon: 06172-924226
E-Mail: info@daytonprogress.de
www.daytonprogress.de

(patrz również nasze Informacje prawne).

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych jest dla Państwa dostępny pod adresem datenschutz@daytonprogress.de lub mogą Państwo się z nim skontaktować pisemnie za pośrednictwem poczty pod naszym adresem z dodatkiem „Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych“.

3. Wskazówki dotyczące nawiązania kontaktu

Przy nawiązaniu przez Państwa kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub  formularza kontaktowego udostępnione nam przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ewent. Państwa nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. W związku z tym zgromadzone dane usuniemy, kiedy ich zapis nie będzie potrzebny lub ograniczymy ich przetwarzanie w przypadku istnienia ustawowego obowiązku ich przechowywania.

4. Zewnętrzni usługodawcy

Jeżeli dla poszczególnych funkcji naszej oferty zlecimy ich wykonanie usługodawcom lub Państwa dane chcielibyśmy wykorzystać dla celów reklamowych, będziemy Państwa szczegółowo informować o poszczególnych procesach. Przy tym podamy również wyznaczone kryteria okresu przechowywania danych.

5. Kodowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia ochrony przekazywanych poufnych informacji, jak np. zamówienia lub zapytania, które Państwo przesyłają do nas jako operatora strony internetowej, używa kodowania SSL lub TLS. Zakodowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” i po symbolu zamkniętej kłódki znajdującym się na pasku adresu Państwa przeglądarki.

 

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przygotowania funkcjonującej strony internetowej, naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników regularnie następuje tylko po udzieleniu zgody przez użytkownika. Wyjątek obowiązuje w przypadkach, gdy z rzeczywistego powodu uprzednie uzyskanie zgody nie jest możliwe i przepisy prawa pozwalają na przetwarzanie tych danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę ma przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,  jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Przy przetwarzaniu danych osobowych koniecznych do realizacji umowy, której jedną ze stron jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). To obowiązuje również w odniesieniu do procesów przetwarzania danych koniecznych do realizacji działań przed zawarciem umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega nasze przedsiębiorstwo, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Na wypadek, gdyby ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej spowodowała konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem przedsiębiorstwa, jako podstawa prawna przetwarzania danych służy art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3. Usuwanie danych i okres przechowywania danych

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane po zaprzestaniu istnienia celu zapisu. Ponadto zapis może nastąpić, gdy ustawodawca europejski lub krajowy przewiduje to w europejskich rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach prawa unijnego, którym odpowiedzialny podmiot podlega. Zablokowanie lub usuwanie danych następuje również po upływie określonego w wymienionych normach okresu przechowywania danych, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

4. Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy świadczenia usług i treści cyfrowe 

My przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. realizującej na nasze zlecenie płatności instytucji kredytowej.

Dalsze przekazywanie danych nie następuje, lub następuje tylko wtedy, gdy Państwo wyraźnie zgodzili się na ich przekazywanie. Bez Państwa jednoznacznej zgody nie następuje przekazywanie Państwa danych osobom trzecim np. dla celów reklamowych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) pozwalający na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

 

III. Przygotowanie strony internetowej i sporządzanie plików dziennika Logfiles

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputerowego komputera użytkownika wywołującego naszą stronę internetową.  

Przy tym pobierane są następujące dane:

 • informacje dotyczące typu przeglądarki i używanej wersji
 • system operacyjny użytkownika
 • dostawca usług internetowych użytkownika
 • adres IP użytkownika
 • data i godzina dostępu
 • strony internetowe, z których system użytkownika dociera do naszej strony internetowej

Dane będą zapisywane również w naszym systemie plików dziennika Logfiles. Nie następuje zapis tych danych wspólnie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego zapisu danych i plików dziennika Logfiles stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3. Cel przetwarzania danych 

Tymczasowy zapis przez system adresu IP jest konieczny w celu umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez czas trwania sesji.  

Zapis w plikach dziennika Logfiles następuje w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Poza tym dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W związku z powyższym nie następuje analiza danych dla celów marketingowych.  

W wyżej wymienionych celach leży również nasz uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte po osiągnięciu celu ich pobierania. W przypadku pobierania danych w celu przygotowania strony internetowej ma to miejsce, gdy każdorazowa sesja została zakończona.  

W przypadku zapisu danych w plikach dziennika Logfiles następuje to najpóźniej po upływie siedmiu dni. Możliwe jest dłuższe przechowywanie danych. W takim przypadku adresy IP użytkowników zostaną usunięte lub przedstawione w niekonwencjonalny sposób uniemożliwiający przyporządkowanie użytkownika korzystającego ze strony internetowej.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usuwania danych

Pobieranie danych w celu przygotowania strony internetowej i zapis danych w plikach dziennika Logfiles jest bezwzględnie konieczne dla funkcjonowania strony internetowej. Dlatego użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

 

IV. Stosowanie plików cookies

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Cookies oznaczają pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputera użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten cookie zawiera charakterystyczny szereg znaków umożliwiających jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej przy ponownym wywołaniu strony internetowej.  

Używamy cookies w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają istnienia możliwości identyfikacji używanej przeglądarki również po zmianie strony internetowej.

Przy tym w plikach cookies będą zapisywane i przekazywane następujące dane:

 • Sesja w PHP (np. do używania formularzy)

Ponadto na naszej stronie internetowej używamy również plików cookies umożliwiających analizę zachowań użytkowników internetu.  

W ten sposób mogą być przekazane następujące dane:

 • wpisywane słowa kluczowe
 • częstotliwość wywoływania strony
 • krzystanie z funkcji strony internetowej
 • czas trwania wizyty użytkownika na stronie internetowej

W ten sposób pobrane dane użytkowników zostaną za pomocą środków technicznych  zanonimizowane. Z tego względu przyporządkowanie danych użytkownikowi wywołującemu stronę internetową nie jest możliwe. Dane te nie będą zapisywane wspólnie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Przy wywołaniu naszej strony internetowej użytkownicy na pasku informacyjnym zostaną poinformowani o używaniu plików cookies dla celów analizy i ich uwaga zostanie zwrócona na niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. W związku z tym jednocześnie wskazuje się na to, jak można zapobiec zapisowi plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Przy wywołaniu naszej strony internetowej użytkownik zostanie poinformowany o używaniu przez nas plików cookies dla celów analizy i zostanie uzyskana jego zgoda na przetwarzanie używanych w związku z tym danych osobowych. W związku z tym jednocześnie pojawia się wskazówka dotycząca niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookies stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

c) Cel przetwarzania danych

Celem używania technicznie niezbędnych plików cookies jest ułatwienie korzystania przez użytkowników ze stron internetowych. Bez używania plików cookies nie możemy oferować niektórych funkcji naszej strony internetowej. Dla tych funkcji konieczne jest ponowne rozpoznanie przeglądarki również po zmianie strony internetowej.

Dane użytkowników pobrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookies nie będą użyte do sporządzania profili użytkowników.

d) Okres przechowywania danych, możliwość wniesienia sprzeciwu i usuwania danych

Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i z komputera użytkownika przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego Państwo jako użytkownicy mają pełną kontrolę nad używaniem plików cookies. Przez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo zdeaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Już zapisane pliki cookies w każdej chwili mogą zostać usunięte. To może również nastąpić automatycznie. Jeżeli pliki cookies dla naszej strony internetowej zostaną zdeaktywowane, może to doprowadzić do tego, że w takiej sytuacji nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

Strona internetowa używa następujących rodzajów plików cookies, których zakres i sposób ich funkcjonowania zostanie wyjaśniony poniżej:

 • transient cookies (odnośnie do tego da)
 • persistent cookies (odnośnie do tego db)

  da) Transient cookies będą usuwane automatycznie po wyłączeniu przez Państwa przeglądarki. Do nich należą w szczególności session-cookies. Zapisują one tzw. session-ID, które umożliwiają przyporządkowanie różnych zapytań Państwa przeglądarki internetowej podczas wspólnej sesji. W ten sposób Państwa komputer może zostać ponownie rozpoznany, gdy Państwo ponownie wywołają naszą stronę internetową. Session-cookies zostana usunięte, gdy Państwo się wylogują lub wyłączą przeglądarkę.

  db)  Persistent cookies zostaną automatycznie usunięte po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od rodzaju cookie. Państwo mogą w każdej chwili usunąć pliki cookies w ustawieniach związanych z bezpieczeństwem Państwa przeglądarki.

  dc) Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i z komputera użytkownika przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego Państwo jako użytkownicy mają pełną kontrolę nad używaniem plików cookies. Przez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo zdeaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Już zapisane pliki cookies w każdej chwili mogą zostać usunięte. To może również nastąpić automatycznie. Jeżeli pliki cookies dla naszej strony internetowej zostaną zdeaktywowane, może to doprowadzić do tego, że w takiej sytuacji nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

  df) Używamy plików cookies w celu identyfikacji kolejnych wizyt na stronach internetowych, jeżeli Państwo mają u nas konto. W przeciwnym razie przy każdej wizycie musieliby Państwo się ponownie zalogować.

 

V. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który może być używany przy nawiązywaniu kontaktu w formie elektronicznej. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wpisane do maski wprowadzania zostaną przesłane do nas i przez nas zapisane. Do tych danych należą:

Rodzaj zapytania, wolne pole tekstowe dla nazwy produktu/ ilości sztuk, nazwiska, adresu e-mail, adresu, firmy, ulicy/numeru domu, kodu pocztowego, miasta, państwa, wolne pole tekstowe dla wiadomości

Ponadto w momencie wysłania wiadomości zapisywane są następujące dane:

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina rejestracji

Do celów przetwarzania tych danych w ramach wysyłania wiadomości zostanie uzyskana Państwa zgoda i zwrócona uwaga na niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Alternatywnie istnieje możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku zostaną zapisane przekazane w e-mail dane osobowe użytkownika.  

W związku z tym nie następuje przekazanie danych osobom trzecim. Dane będą użyte wyłącznie dla celów przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych  

Podstawę prawną przetwarzania danych po uzyskaniu zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazanych za pośrednictwem poczty e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Jeżeli kontakt za pośrednictwem poczty e-mail zmierza do zawarcia umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych wpisanych do maski wprowadzania służy nam wyłącznie

do opracowania nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail istnieje również konieczny uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu tych danych.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu użyciu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte po osiągnięciu celu ich pobierania. W przypadku danych osobowych wpisanych do maski wprowadzania formularza do kontaktu i danych przesłanych za pośrednictwem poczty e-mail ma to miejsce, gdy każdorazowa konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersacja jest zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że przedmiotowy stan faktyczny jest definitywnie wyjaśniony. 

Dodatkowo pobrane podczas wysyłania dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usuwania danych

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt, może on w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Do tego wystarczy przesłać nieformalną informację pocztą e-mail, pocztą lub faksem, podając  podane wyżej (punkt I.) dane kontaktowe. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wniesienia sprzeciwu pozostaje nienaruszona.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec zapisu danych konwersacja nie może być kontynuowana.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

6. Angażowanie usługodawców

Dane zawarte w formularzu kontaktowym będą zapisywane na serwerze dostawcy usług hostingowych iMi digital GmbH, Matheus-Müller-Straße 3, 65343 Eltville am Rhein lub przetworzone i automatycznie przesłane do nas. iMi digital danych tych ani nie użyje dla własnych celów ani też nie przekaże ich osobom trzecim.  

 

VI.Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych są Państwo osobami, których dane dotyczą, w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i mają Państwo następujące prawa wobec odpowiedzialnego podmiotu:

1.Prawo do informacji

Państwo mogą żądać od odpowiedzialnego podmiotu potwierdzenia, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas.  

W przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych mogą Państwo żądać od odpowiedzialnego podmiotu udzielenia informacji dotyczących:

 1. celów przetwarzania danych osobowych;
 2. kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 4. planowanego okresu przechowywania Państwa danych osobowych lub jeżeli udzielenie konkretnych informacji na ten temat nie jest możliwe, kryteriów dotyczących ustalenia okresu przechowywania danych;
 5. istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez odpowiedzialny podmiot lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
 6. istnienia prawa do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego;
 7. wszelkich informacji dotyczących pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pobrane od osoby, której te dane dotyczą;
 8. zautomatyzowanego podejmowania decyzji włącznie ze sporządzaniem profili zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i – przynajmniej w takich przypadkach – przekonujących informacji dotyczących logiki,  znaczenia i oczekiwanych skutków tego rodzaju przetwarzania danych dla osoby, której te dane dotyczą.

Państwu przysługuje prawo żądania informacji, czy Państwa dane osobowe będą przesłane do państwa trzeciego lub międzynarodowej organizacji. W związku z tym mogą Państwo żądać informacji dotyczących odpowiednich gwarancji w związku z przesyłaniem tych danych zgodnie z art. 46 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

2. Prawo do sprostowania  

Państwo mają prawo wobec odpowiedzialnego podmiotu do sprostowania i/lub uzupełnienia, o ile przetwarzane Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Podmiot odpowiedzialny musi niezwłocznie dokonać sprostowania danych.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Państwo mogą żądać ograniczenia przetwarzanie Państwa danych osobowych po spełnieniu następujących warunków:

(1)       jeżeli Państwo kwestionują prawidłowość Państwa danych osobowych na okres czasu, który umożliwia odpowiedzialnemu podmiotowi sprawdzenie prawidłowości Państwa danych osobowych;

(2)       przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych i zamiast tego żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych;

(3)       odpowiedzialny podmiot już nie potrzebuje danych osobowych do celów ich przetwarzania, Państwo jednak potrzebują tych danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

(4)       jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i jeszcze nie jest pewne, czy uzasadnione powody odpowiedzialnego podmiotu nie przeważają nad Państwa powodami.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te – pomijając ich zapis – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub jednego z państw członkowskich.

Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, Państwo zostaną o tym poinformowani przez odpowiedzialny podmiot przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych 

Państwo mogą żądać od odpowiedzialnego podmiotu niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, a odpowiedzialny podmiot jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia, jeżeli spełniony został jeden z poniżej podanych warunków:

(1)       Państwa dane osobowe już nie są potrzebne do celów, dla których zostały pobrane, lub zostały przetworzone w inny sposób.

(2)       Państwo odwołują udzieloną przez Państwa zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania danych.  

(3)       Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) wniosą  Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją żadne priorytetowe uzasadnione powody do przetwarzania danych, lub Państwo wniosą sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

(4)       Państwa dane osobowe zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem.  

(5)       Usunięcie Państwa danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem jednego z państw członkowskich UE, któremu odpowiedzialny podmiot podlega.  

(6)       Państwa dane osobowe zostały pobrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

b) Informacja przesłana do osób trzecich

Jeżeli odpowiedzialny podmiot ujawnił Państwa dane osobowe i zgodnie z art. 17 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest zobowiązany do ich usunięcia, podejmie on, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, odpowiednie działania, również technicznego rodzaju, w celu poinformowania odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają dane osobowe o tym, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków odnoszących się do Państwa danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli ich przetwarzanie jest konieczne

(1)       do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania poglądów i prawa do informacji;

(2)       do spełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych zgodnie z prawem unijnym lub państw członkowskich, któremu odpowiedzialny podmiot  podlega, lub do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym, lub do wykonywania władzy publicznej przeniesionej na odpowiedzialny podmiot;

(3)       z przyczyn wynikających z interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i, jak również art. 9 ust. 3 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO);

(4)       dla leżących w interesie publicznym celów archiwizacji, badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), o ile prawo wymienione w punkcie  a) przypuszczalnie uniemożliwi lub poważnie zakłóci realizację celów przetwarzania danych, lub

(5)       do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli Państwo dochodzą wobec odpowiedzialnego podmiotu prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawnił Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych, chyba że okaże się to niemożliwe, lub będzie związane z nieproporcjonalnym nakładem.

Państwu przysługuje wobec odpowiedzialnego podmiotu prawo do informowania Państwa o tych odbiorcach.

6. Prawo do przekazywania danych

Państwo mają prawo do otrzymania Państwa danych osobowych udostępnionych odpowiedzialnemu podmiotowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym komputerowo formacie. Poza tym mają Państwo prawo do przekazania Państwa danych osobowych innemu odpowiedzialnemu podmiotowi bez stwarzania trudności przez odpowiedzialny podmiot, któremu Państwo udostępnili Państwa dane osobowe, o ile

(1)       przetwarzanie danych opiera się na zgodzie udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a     Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) lub na umowie zawartej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i

(2)       przetwarzanie danych następuje przy pomocy zautomatyzowanych procesów.

Przy wykonywaniu tego prawa mają Państwo ponadto prawo do spowodowania, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego do drugiego  odpowiedzialnego podmiotu, o ile jest to technicznie możliwe. Przy tym nie mogą zostać naruszone wolności i prawa innych osób.

Prawo do przekazywania danych nie obowiązuje w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym, lub gdy  następuje w związku z wykonywaniem władzy publicznej przeniesionej na odpowiedzialny podmiot.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO); to samo obowiązuje w odniesieniu do opartego na tych przepisach profilowania użytkowników.

Odpowiedzialny podmiot nie będzie dalej przetwarzał Państwa danych osobowych, chyba że będzie mógł udowodnić konieczne i godne ochrony powody przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów bezpośredniej reklamy, mają  Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów tego rodzaju reklamy; to samo obowiązuje w odniesieniu do profilowania, jeżeli jest ono związane z tego rodzaju bezpośrednią reklamą.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów bezpośredniej reklamy, Państwa dane osobowe nie będą dalej przetwarzane dla tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego mają Państwo możliwość – bez względu na Dyrektywę 2002/58/WE – wykonania Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procesów, przy których będą stosowane techniczne specyfikacje.

8. Prawo do odwołania Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Państwo mają prawo do odwołania w każdej chwili Państwa Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Odwołanie wcześniej wyrażonej zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu wniesienia sprzeciwu.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w odosobnionym przypadku włącznie z profilowaniem

Państwo mają prawo niepodporządkowania się decyzji bazującej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – włącznie z profilowaniem – wywołującej wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób stanowiące dla Państwa znaczne utrudnienie. To nie obowiązuje, jeżeli decyzja  

(1)       jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy zawartej między Państwem i odpowiedzialnym podmiotem,

(2)       ze względu na przepisy unijne lub państw członkowskich, którym odpowiedzialny podmiot podlega, jest dopuszczalna i wymienione przepisy zawierają odpowiednie środki służące do ochrony Państwa praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów lub

(3)       podjęcie decyzji następuje za Państwa wyraźną zgodą.

Oczywiście decyzje te nie mogą bazować na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), o ile nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i zostały podjęte odpowiednie działania w celu ochrony praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów.

W przypadkach wymienionych w (1) i (3) odpowiedzialny podmiot podejmie odpowiednie działania w celu ochrony Państwa praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów, do których należy co najmniej prawo do spowodowania działań zmierzających do interwencji osoby ze strony odpowiedzialnego podmiotu, prawo do przedstawienia własnego punktu widzenia i do zaskarżenia decyzji.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Poza tym mają Państwo prawo wniesienia za naszym pośrednictwem do organu nadzorczego ds. ochrony danych skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest: Pełnomocnik kraju związkowego Hesji, prof. dr Michael Ronellenfitsch, Gustav-Stresemann-Ring 1, Telefon: 0611 1408-0, Telefaks: 0611 408-900 oder -901, E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de .

 

VII. Narzędzia do analizy i reklama

1. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk internetowych Google Analytics udostępnianego przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tzw. "cookies". Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez pliki cookie dotyczące Państwa korzystania z tej strony internetowej są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.  

Zapis Google-Analytics-Cookies następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności internetowej użytkowników w celu optymalizacji jego oferty internetowej i reklamy.

IP Anonimizacja

Na naszej stronie internetowej uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Przez to Państwa adres IP przed przesłaniem do USA zostanie skrócony przez firmę Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany do serwera firmy Google w USA w pełnej długości i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności internetowej i wykonywania dalszych usług na rzecz operatora tej strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu. Przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi firmy Google.

Plugin do przeglądarek internetowych

Państwo mogą zapobiec zapisowi plików cookies przez odpowiednie nastawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, że w takim przypadku ewentualnie nie będą mogli Państwo korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazaniu pobranych za pośrednictwem plików cookies i danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) firmie Google i przetwarzaniu tych danych przez firmę Google przez pobranie i instalację dostępnego pod następującym linkiem pluginu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec pobierania danych

Państwo mogą zapobiec pobieraniu Państwa danych przez Google Analytics klikając na następujący link. Powstaje plik Opt-Out-Cookie, który zapobiegnie pobraniu Państwa danych przy kolejnych wizytach na tej stronie internetowej: Google Analytics deaktivieren.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

1. Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z firmą Google Umowę powierzenia przetwarzania danych i w pełni przestrzegamy surowych wytycznych niemieckich i europejskich organów ochrony danych przy korzystaniu z usług Google Analytics.

2. Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Nasza strona internetowa stosuje Google AdWords. AdWords jest programem reklamowym w trybie online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. Conversion-Tracking. Po kliknięciu w jedną z reklam firmy Google pojawi się cookie dla Conversion-Tracking. Cookies są małymi informacjami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Po upływie 30 dni pliki cookies tracą swoją ważność i nie służą identyfikacji osobistej użytkownika. Jeżeli użytkownik korzysta z określonych stron internetowych i plik cookie jeszcze nie stracił swojej ważności, firma Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i został skierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny cookie. Cookies nie mogą być śledzone poza  stroną internetową klientów AdWords. Informacje pobrane za pośrednictwem Conversion-Cookies służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Klienci otrzymają informację o łącznej liczbie użytkownikow, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali skierowani na stronę zaopatrzoną w Conversion-Tracking. Klienci nie otrzymają żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników. Jeżeli Państwo nie chcą brać udziału w procesie śledzenia, mogą Państwo sprzeciwić się temu zastosowaniu w ten sposób, że Państwo w prosty sposób zdeaktywują cookie Google Conversion-Trackings za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki. Potem Państwo nie będą ujęci w statystykach konwersji.  

Zapis “Conversion-Cookies” następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności internetowej użytkowników w celu optymalizacji jego oferty internetowej i reklamy.

Dalsze informacje dotyczące Google AdWords i Google Conversion-Tracking znajdą Państwo w przepisach o ochronie danych osobowych firmy Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Państwo mogą tak ustawić Państwa przeglądarkę, że będą Państwo informowani o stosowaniu plików cookies i tylko w odosobnionym przypadku pozwolą Państwo na przyjęcie plików cookies lub generalnie wykluczą Państwo pliki cookies, jak również zaktywizują Państwo automatyczne usuwanie plików cookies przy wyłączaniu przeglądarki. Przy deaktywacji plików cookies może zostać ograniczona funkcjonalność strony internetowej.

 

Pluginy i narzędzia

1.      YouTube

Nasza strona internetowa używa pluginów prowadzonej przez firmę Google strony YouTube. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli korzystają Państwo z jednej z naszych stron wyposażonych w YouTube-Plugin zostanie utworzone połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer YouTube zostanie poinformowany o tym, jakie z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani w Państwa YouTube-Account, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowania w internecie do Państwa osobistego profilu. Państwo mogą temu zapobiec przez wylogowanie się z Państwa YouTube-Account.

Korzystanie z YouTube następuje w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. To oznacza uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

2.      Google Web Fonts

Strona internetowa używa do jednolitej prezentacji czcionek tzw. Web Fonts oddanych do dyspozycji przez firmę Google. Przy wywołaniu strony internetowej Państwa przeglądarka ładuje potrzebne Web Fonts do cache Państwa przeglądarki w celu prawidłowego przedstawienia tekstów i czcionek.

W tym celu Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami firmy Google. Przez to firma Google uzyskuje informację, że nasza strona internetowa została wywołana z Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts następuje w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. To oznacza uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera Web Fonts, Państwa komputer będzie używał standardowej czcionki.

Dalsze informacje dotyczące Google Web Fonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq i w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

3.      Google Maps

Strona internetowa korzysta z usługi Google Maps API. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczny jest zapis Państwa adresu IP. Z reguły informacje te są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Oferent tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na przekazywanie tych danych.

Korzystanie z Google Maps następuje w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych i łatwości znalezienia podanych przez nas na tej stronie miejsc. To oznacza uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych firmy Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.