Privacy Policy

Prohlášení o ochraně dat

 

I.      Informace o shromažďování osobních údajů

1.      Osobní údaje

V tomto texu vás informujeme o shromažďování osobních údajů během využívání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškerá data, která se vás osobně týkají, např. jméno, adresa, emailové adresy, chování uživatele.

2.      Osoba odpovědná ve smyslu GDPR

Osoba odpovědná ve smyslu článku 4, odst. 7) nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je

Dayton Progress GmbH
Adenauerallee 2
61440 Oberursel
Telefon: 06172-924226
E-Mail: info@daytonprogress.de
www.daytonprogress.de

(viz též naše Impressum).

Našeho inspektora ochrany údajů naleznete pod datenschutz@daytonprogress.de nebo prostřednictvím naší poštovní adresy s poznámkou na obálce „Datenschutzbeauftragter“.

3.      Pokyny k navázání kontaktu

V případě navazování kontaktu s námi pomocí emailu nebo kontaktním formulářem dojde k uložení vámi sdělených údajů (vaše emailová adresa, příp. vaše jméno a vaše telefonní číslo), abychom mohli na vaše otázky odpovědět. V této souvislosti shromážděná data vymažeme poté, co jejich uložení již není třeba nebo omezíme jejich zpracování v případě, že existuje zákonná povinnost k jejich uchování.

4.      Externí poskytovatelé služeb

Pokud potřebujeme pro jednotlivé funkce naší nabídky spolupráci smluvních partnerů nebo bychom chtěli vaše údaje použít pro obchodní účely, podáme vám v textu níže detailní informaci o jednotlivých procesech. V té souvislosti uvedeme i stanovená kritéria ohledně doby uložení.

5.      Šifrování SSL příp. TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jakým jsou např. objednávky a poptávky, které nám jako uživatel stránek posíláte, šifrování SSL příp. TLS. Takto zabezpečené spojení poznáte podle toho, že se cílová adresa prohlížeče “http://” změní na “https://” a v řádku vašeho prohlížeče se znázorní symbol zámku.

II.     Obecně ke zpracování dat

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně pouze tehdy, je-li to nutné k zachování funkčnosti webové stránky, našeho obsahu na ní a její výkonnosti. Ke zpracování osobních údajů našich uživatelů dochází zpravidla pouze po svolení uživatele. Výjimku tvoří případy, kdy skutečně nelze předchozí souhlas opatřit a zpracování údajů je přitom dovoleno zákonnými předpisy.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si pro zpracovávání osobních údajů dotčených osob opatřujeme souhlas, slouží k tomuto jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů, které jsou třeba při plnění smlouvy, u níž jednu smluvní stranu představuje dotčená osoba, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU 2016/679 EU o ochraně dat jako právní základ. Toto platí i pro zpracovatelské úkony, které je nutno udělat před vlastní smlouvou.

Pokud je nutno provádět zpracování osobních údajů za účelem splnění určité právní povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů jako právní základ.

V případě, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů jako právní základ.

Pokud jsou údaje nutné pro zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo nějaké třetí strany a nepřevažují-li základní práva a svobody dotčeného tyto zájmy, pak slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů jako právní základ pro jejich zpracování.

3. Vymazání údajů a délka jejich uchování

Osobní údaje se smažou nebo uzamknou, jakmile pomine účel jejich uložení. K jejich uložení nad tento rámec může dojít tehdy, když to předepisují evropští nebo národní zákonodárci v nařízeních unijního práva, zákonech nebo jiných předpisech, pod které spadá naše odpovědnost. Uzamčení nebo vymazání údajů se provede i tehdy, když uplyne lhůta pro jejich uložení předepsaná v příslušných normách,  ledaže by se ukázalo, že stále existuje nutnost dalšího uložení vyplývajícího ze smluvního ujednání či souvisejícího se smluvním plněním.

4. Přenos dat při uzavírání smluv o službách a digitálně šířený obsah

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, když je to nutné v rámci plnění smlouvy, např. kvůli vyřízení platby kontrahovanou kreditní institucí.

Nad tento rámec se údaje nepředávají, příp. se předají jen tehdy, pokud o jejich předání výslovně požádáte. K předávání třetím osobám bez výslovného souhlasu, jako např. za účelem reklamy, nedojde.

Právní základ pro zpracování údajů představuje čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů, který dovoluje zpracování údajů v rámci smluvního plnění či opatření smlouvě předcházející.

 

III.          Poskytování webových stránek a vytváření logů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu k našim webovým stránkám systém automaticky sbírá data a informace z počítačového systému volajícího počítače.
Shromažďují se přitom následující údaje:

 • informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • operační systém uživatele
 • provider internetu uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, z nichž se systém uživatele na naši webovou stránku dostal

Tato data jsou uložena v protokolových souborech našeho systému. K ukládání těchto údajů společně s jinými osobními údaji konkrétního uživatele nedochází, takže nelze identifikovat návštěvníky jednotlivých stránek.

1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro přechodné ukládání údajů a protokolových souborů tvoří čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

2. Účel zpracování údajů

Přechodné ukládání IP adresy systémem je nutné k tomu, aby bylo umožněno odeslání webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele uložena po dobu daného sezení.

Uložení protokolového souboru se provádí proto, aby se zajistila funkčnost webové stránky. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů. K vyhodnocování údajů k marketingovým účelům v této souvislosti nedochází.

Naším oprávněným zájmem je zajistit dosažení výše popsaného účelu zpracování dat dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

3. Doba uložení

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřeba pro dosažení účelu, kvůli kterému byly uchovávány. V případě zpracování údajů pro zpřístupnění webové stránky k tomu dochází ve chvíli, kdy se ukončí dané sezení.

V případě uložení údajů v protokolových souborech k tomu dochází nejpozději po sedmi dnech. Uložení jdoucí nad tento časový rámec je možné. V tomto případě se IP adresy uživatele vymažou nebo jsou anonymizovány, takže jejich přiřazení k připojenému klientovi již není možné.

4. Možnost vznesení námitky a odstranění

Shromažďování údajů za účelem poskytování internetových stránek a ukládání údajů v protokolových souborech je nezbytné pro fungování internetových stránek. V důsledku toho nemá uživatel možnost vznést jakoukoli námitku.

 

IV.   Používání souborů cookie

 1. a) Popis a rozsah zpracování údajů

Naše internetové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory uložené v internetovém prohlížeči nebo takové, které internetový prohlížeč ukládá do počítačového systému uživatele. Pokud uživatel navštíví internetovou stránku, může dojít k uložení souboru cookie do operačního systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opakovaném navštívení webové stránky. Soubory cookie používáme k tomu, aby naše internetové stránky více vyhovovaly uživatelům. Některé prvky našich internetových stránek vyžadují, aby prohlížeč požadující zobrazení stránky mohl být identifikován i po přechodu na jiné stránky.

Do souborů cookie jsou ukládány příp. odesílány následující údaje:

 • PHP session (např. pro použití formulářů)

Kromě toho na našich webových stránkách používáme cookie, které umožňují analýzu chování uživatele stránek.

Tímto způsobem je možno předat následující údaje:

 • Pojmy zadané pro vyhledávání
 • Četnost vyvolání stránky
 • Využití funkcí webové stránky
 • Trvání návštěvy

Tímto způsobem shromážděné údaje o uživateli jsou technickými opatřeními anonymizovány. Tím je jejich přiřazení k připojenému klientovi znemožněno. Údaje se neukládají společně s ostatními osobními daty uživatele.

Při vyvolání naší webové stránky jsou uživatelé informováni pomocí infomačního pole o použití cookie k analytickým účelům a jsou odkázáni na toto prohlášení o ochraně údajů. V této souvislosti se také upozorňuje na to, jak se dá ukládání cookie v nastavení prohlížeče zabránit.

Při vyvolání naší webové stránky je uživatel informován o použití cookie k analytickým účelům a v souvislosti s tím se od něj vyžádá souhlas se zpracováním osobních údajů. V této souvislosti se také upozorňuje na to, jak se dá ukládání cookie v nastavení prohlížeče zabránit.

 1. b) Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů s pomocí souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

 1. c) Účel zpracování údajů

Účelem použití technicky nezbytných souborů cookie je usnadnit uživatelům používání internetových stránek. Některé funkce našich internetových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Tyto funkce vyžadují, aby prohlížeč mohl být identifikován i po přechodu na jiné stránky.

Údaje o uživateli získané technicky nezbytnými soubory cookie nejsou využívány k vytváření uživatelských profilů.

 1. d) Doba uložení, možnosti vznesení námitky a odstranění

Soubory cookie jsou ukládány do počítače uživatele a odtud jsou odesílány na naše internetové stránky. Jako uživatel proto máte plnou kontrolu nad využíváním souborů cookie. Změnou nastavení internetového prohlížeče můžete zakázat nebo omezit odesílání souborů cookie. Uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. To lze provádět také automaticky. Pokud zakážete soubory cookie pro naše internetové stránky, nemusí být umožněno plné využití všech funkcí internetových stránek.

Tato webová stránka používá následující druhy cookie, jejichž rozsah a funkčnost je vysvětlena v následujícím textu:

 • přechodné soubory cookie (viz da)
 • trvalé soubory cookie (viz db).
 1. da) Přechodné soubory cookie se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména cookies dané uživatelské návštěvy. Uchovávají takzvané ID uživatelské návštěvy, díky kterému mohou být k dané návštěvě přiřazeny různé požadavky vašeho prohlížeče. To umožní Váš počítač při návratu na naše webové stránky znovu rozpoznat. Soubory cookie vztahující se k uživatelské návštěvě jsou odstraněny při Vašem odhlášení nebo v okamžiku zavření prohlížeče.
 1. db) Trvalé soubory cookie se automatizovaně vymažou po přednastavené době, která se může lišit podle druhu cookie. Cookie můžete kdykoli v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče vymazat.
 1. dc) Cookie se na počítači uživatele uloží a z něj se přenesou na naši stránku. Tím máte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním cookie. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookie je možno kdykoli vymazat. Toto je možno provádět i automatizovaně. Pokud se cookie pro naši stránku deaktivují, může se eventuálně stát, že nebude možno používat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.
 1. df) Cookie používáme k tomu, abychom mohli identifikovat následující návštěvy v případě, že u nás máte zavedený účet. Jinak se musíte při každé návštěvě znovu přihlásit.

 

V.        Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro navázání kontaktu elektronickou cestou. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou nám údaje zadané do vstupní masky odeslány a u nás uloženy. Jedná se o tyto údaje:

Druh dotazu, volné textové pole pro uvedení produktu / počtu kusů, jméno, email, adresa, firma, ulice/č.p., PSČ, obec, země, volné textové pole pro zprávu

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • datum a čas registrace

V rámci odesílání si vyžádáme váš souhlas se zpracováním údajů a odkážeme na toto prohlášení o ochraně údajů.

Navázání kontaktu je také možné prostřednictvím uvedené emailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele, které budou zaslány emailem.

V této souvislosti neposkytujeme žádné údaje třetím stranám. Údaje budou použity výlučně ke zpracování konverzace.

2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatele § 6 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Právním základem zpracování údajů, které jsou poskytovány v průběhu odesílání emailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů. Pokud má kontakt emailem za cíl uzavřít smlouvu, tak je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

3. Účel zpracování

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží jen ke zpracování navazovaného kontaktu. V případě navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu to také zahrnuje požadovaný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, kvůli kterým se získávaly. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje odeslané emailem je tomu tak v případě, kdy dojde k ukončení konverzace s uživatelem. Konverzace je považována za ukončenou, pokud lze z okolností vyvodit, že dotčená problematika byla s konečnou platností vyřešena.

Dodatečné osobní údaje shromážděné během procesu odeslání budou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

5. Možnost vznesení námitky a odstranění

Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud s námi uživatel naváže kontakt, může kdykoliv vznést námitku vůči uložení svých osobních údajů. K tomu stačí neformální sdělení emailem nebo poštou/faxem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na začátku (oddíl I.). Všechny osobní údaje uložené v průběhu navazování kontaktu budou v tomto případě odstraněny.

Legálnost údajů, které byly zpracovány do okamžiku tohoto odvolání, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

V případě odvolání souhlasu s uložením není možno v konverzaci pokračovat.

Všechny osobní údaje, které byly během navazování kontaktu uloženy, budou v tomto případě vymazány.

6. Použití poskytovatelů služeb

Údaje kontaktního formuláře jsou uloženy, příp. zpracovávány na serveru poskytovatele hostingu iMi digital GmbH, Matheus-Müller-Straße 3, 65343 Eltville am Rhein a jsou nám automatizovaným způsobem poskytovány. iMi digital tyto údaje pro své vlastní účely nepoužívá, ani je neposkytuje třetím stranám.

VI. Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů a máte vůči Správci následující práva:

1. Právo na informace

Můžete požádat Správce o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se týkají vaší osoby.
Pokud se takové zpracovávání provádí, můžete od Správce požadovat následující informace:

 (1)      informace o účelech zpracování osobních údajů;

(2)       kategorie zpracovávaných osobních údajů;

(3)       příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly zpřístupněny nebo budou zpřístupněny vaše osobní údaje;

(4)       plánovaná doba uložení vašich osobních údajů nebo kritéria k určení doby uložení, pokud nejsou k dispozici konkrétní informace;

(5)       existence práva požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, práva na omezení jejich zpracování Správcem a práva na vznesení námitky vůči tomuto zpracování;

(6)       právo podat stížnost u dozorového úřadu;

(7)       veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů;

(8)       existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1) a 4) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů a - přinejmenším v těchto případech - průkazné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda vaše osobní údaje budou poskytnuty třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat, abyste byli v souvislosti s poskytnutím údajů informováni o vhodných zárukách v souladu s článkem 46 nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

2. Právo na opravu

Vůči Správci můžete uplatnit právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné. Správce je povinen neprodleně provést opravu.

3. Právo na omezení zpracování

Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících podmínek:

(1)       pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů na dobu, která umožní Správci ověřit přesnost vašich osobních údajů;

(2)       zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení použití osobních údajů;

(3)       Správce již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale vy je budete požadovat pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

(4)       pokud vznesete námitku vůči zpracování podle čl. 21 odst. 1) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů a zatím není stanoveno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, Správce vás bude informovat před zrušením omezení.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost vymazání

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud existuje některý z těchto důvodů:

(1)       Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

(2)       Odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod příp. základ pro jejich zpracování.

(3)       Vznesete námitku vůči zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku vůči zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

(4)       Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

(5)       Vaše osobní údaje musejí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.

(6)       Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

b) Poskytování informací třetím stranám

Jestliže Správce vaše osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a na náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval Správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že vy z titulu subjektu údajů žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

c) Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

(1)       pro výkon práva na svobodu projevu a na informace;

(2)       pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je Správce pověřen;

(3)       z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů;

(4)       pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo,

(5)       pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informování

Pokud uplatníte vůči Správci právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je Správce povinen všem příjemcům, kterým byly vaše osobní údaje zveřejněny, oznámit tuto opravu nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, ledaže se prokáže, že je to nemožné nebo spojeno s nepřiměřeně velkým úsilím.
Vůči správci máte právo být informováni o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Osobní údaje, které jste poskytli Správci, máte právo získat ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž vás bude omezovat Správce, kterému jste osobní údaje poskytli, pokud

(1)       zpracování probíhá na základě souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů nebo na základě smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů a

(2)       zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva máte dále právo na to, aby vaše osobní údaje byly předány jedním Správcem přímo Správci druhému, je-li to technicky proveditelné. V důsledku toho nesmí dojít k omezení práv a svobod jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

7. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů; totéž platí i pro profilování prováděné na základě těchto ustanovení.

Správce vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku vůči zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti - aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES - můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými postupy, u nichž se využívají technické specifikace.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky, nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

(1)       nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a Správcem,

(2)       povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahují a které rovněž stanovují přiměřená opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo

(3)       provedeno s vaším výslovným souhlasem.

Rozhodnutí se však nesmějí týkat zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů a nejsou přijata vhodná opatření k zajištění vašich práv a svobod a oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodě (1) a (3) přijme Správce vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, což zahrnuje alespoň právo na lidský zásah ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu na námi provedené zpracování vašich osobních údajů. Nám příslušný dozorčí orgán je: hesenský státní zástupce, Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, Gustav-Stresemann-Ring 1, telefon: 004961114080, fax: 0049611408900 nebo -901, email: poststelle@datenschutz.hessen.de 

 

VII. Analytické nástroje a reklama

1.      Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. cookies. Jsou to textové soubory, které se uloží na vašem počítači a které umožňují analýzu vámi uskutečněného používání webové stránky. Informace, kterou cookie o vašem používání webové stránky vytváří, se zpravidla přenáší na server Google do USA a tam je uložena.

Uložení cookie Google-Analytics se realizuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat nabídku webového prostředí a též svojí reklamy.

Anonymizace IP

Na této stránce je aktivována funkce anonymizování IP. Tím je vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v rámci ostatních členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je přenášena úplná IP adresa na server Google v USA a tam je zkrácena. Společnost Google bude z pověření provozovatele této webové stránky a v jeho prospěch využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitách na stránce a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním této webové stránky a s užíváním internetu vůbec. IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s žádnými jinými údaji společnosti Google.

Browser Plugin

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; avšak upozorňujeme vás, že v tom případě nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Shromažďování údajů vztahujících se k vašemu užívání webové stránky a vytvářených pomocí souborů cookie (včetně vaší IP adresy) a jejich zpracování společností Google můžete navíc zabránit tak, že si pod následujícím odkazem stáhnete a instalujete dostupný doplněk (Browser-Plugin) pro příslušný prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se takzvaný opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při příští návštěvě těchto stránek: deaktivovat Google Analytics.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Kontrahované zpracování údajů

S Google máme uzavřenou smlouvu o zpracování údajů a při používání Google Analytics aplikujeme v plném rozsahu přísné specifikace německých a evropských úřadů pro ochranu údajů.

2.      Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Tato webová stránka používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

V rámci Google AdWords používáme tzv. Conversion Tracking. Když kliknete na nějaké reklamní sdělení Google vygeneruje se cookie pro Conversion Tracking. V případě těchto cookie se nejedná o textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč v počítači uživatele. Tyto cookie ztrácejí po 30 dnech svou platnost a neslouží osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky této webové stránky a cookie ještě nevypršelo, může Google i my rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a že byl na tuto stránku naveden.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiné cookie. Tyto cookie není možno vysledovat pomocí webových stránek zákazníků AdWords. Informace, které se nashromáždí díky konverzním cookie slouží k tomu, aby se sestavily konverzní statistiky pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli používat Conversion Tracking. Zákazníci se tak dozvědí celkový počet uživatelů, kteří na jejich inzerát klikli a kteří byli pomocí tagu Conversion Tracking umístěného na dané stránce navedeni k nadefinovanému cíli. Avšak nedostávají informace, pomocí nichž by se uživatelé nechali osobně identifikovat. Pokud se tohoto trackingu nechcete účastnit, můžete proti jeho používání vznést námitku tím, že snadno deaktivujete cookie příslušející k Conversion Tracking firmy Google, a sice v internetovém prohlížeči v sekci uživatelského nastavení. Poté nebudete zahrnováni do statistik Conversion Tracking.

Ukládání “Conversion-Cookies” se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat nabídku svého webového prostředí a též svojí reklamy.

Více informací k Google AdWords a Google Conversion Tracking naleznete v ustanoveních o ochraně údajů firmy Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o aplikaci cookie informováni a cookie budete povolovat pouze v jednotlivých případech, akceptování cookie pro určité případy nebo obecně vyloučíte, a stejně tak můžete aktivovat automatické mazání cookie při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookie může být snížena úroveň funkčnosti těchto webových stránek.

 

VIII. Plugins a Tools

1.      YouTube

Naše webová stránka používá Plugins stránek YouTube, které provozuje Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek, která je vybavena pluginem YouTube, vytvoří se sojení k serverům YouTube. Přitom se serveru YouTube sdělí, kterou z našich stránek jste navštívili.

Když jste zalogováni ve vašem účtu YouTube-Account, umožňujete YouTube, aby váš pohyb po jejich stránkách přímo přiřadil vašemu osobnímu profilu. Tomuto můžete zabránit tím, že se z vašeho účtu YouTube odhlásíte.

YouTube používáme v zájmu atraktivního zobrazování našeho online přístupného obsahu. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Další informace ohledně zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů zveřejněném YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

2.      Google Web Fonts

Tato stránka používá v zájmu jednotného zobrazení písma tzv. Web Fonts, které nabízí Google. Při vyvolání určité stránky si váš prohlížeč načte potřebné Web Fonts do své mezipaměti, aby mohl správně zobrazovat texty a druhy písma.

Za tímto účelem musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Google. Tím se ke Google dostane zpráva o tom, že byla naše webová stránka vyvolána pomocí vaší IP adresy. Web Fonts Google používáme v zájmu jednotného a atraktivního zobrazování našeho online přístupného obsahu. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Pokud váš prohlížeč Web Fonts nepodporuje, použije se standardní písmo vašeho počítače.

Další informace k Web Fonts Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně údajů zveřejněném firmou Google na: https://www.google.com/policies/privacy/.

3.      Mapy Google

Tato stránka používá prostřednictvím API mapovou službu mapy Google. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro používání funkcí map Google je třeba uložit vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server Google do USA a tam jsou ukládány. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na přenos těchto údajů.

Mapy Google používáme v zájmu atraktivního zobrazování našeho online přístupného obsahu a kvůli snadnému nalezení míst, která na naší webové stránce uvádíme. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Více informací o zacházení s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně údajů firmy Google na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.